Sastanak ministara održivog razvoja i energije SEECP-a

Sastanak ministara održivog razvoja i energije Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi ((South-East European Cooperation Proces - SEECP) održan je u hotelu Splendid u Budvi, 08. aprila 2011. godine na temu "Jačanje regionalne saradnje i koordinacije u promovisanju energije u kontekstu održivog razvoja i zelene ekonomije u Jugoistočnoj Evropi“. Ministri zemalja članica Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, odgovorni za održivi razvoj i energetiku usvojili su „Budvansku deklaraciju o jačanju regionalne saradnje i koordinacije u promovisanju energije u kontekstu održivog razvoja i zelene ekonomije u Jugoistočnoj Evropi“. U sklopu Ministarskog sastanka održan je i radni-ekspertski dio koji je bio organizovan u formi okruglog stola. Cilj ovog ministarskog sastanka SEECP-a, kao formalne podregionalne pripremne inicijative za Konferenciju UN-a o održivom razvoju u Rio de žaneiru 2012. godine, je identifikovanje regionalnih potreba i prioriteta, kao i utvrđivanje sintetičkih smjernica i olakšavanje usklađivanja donatorskih aktivnosti, a sve u cilju promovisanja energije u kontekstu održivog razvoja i zelene ekonomije.                          

 

Događaj je otvorio ministar ekonomije dr Vladimir Kavarić i ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić  kao i kopredsjedavajući Komisije UN za održivi razvoj Park In-Kook i V.D. direktora Kancelarije za održivi razvoj Bosiljka Vuković. Ministar Kavarić je objasnio  da se „Zelena ekonomija” definiše kao ona koja emituje malo ugljenika, efikasno koristi prirodne resurse i koja je socijalno inkluzivna. Buduće investicije moraju biti preusmjerene na obnovljive izvore energije, javni saobraćaj, energetsku efikasnost, održivu poljoprivredu i mjere za zaštitu ekosistema i biološke raznolikosti. Što se tiče energetike u kontekstu održivog razvoja i zelene ekonomije, glavni prioriteti i ključna strateška opredjeljenja Energetske politike Crne Gore su sigurnost snabdijevanja energijom, razvoj konkurentnog tržišta energije i održivi energetski razvoj. Najznačajnija pitanja se odnose na povećanje udjela obnovljivih izvora energije, promociju energetske efikasnosti i promovisanje investicija u datim oblastima. Bilateralni sastanci održani su između Ministra ekonomije, dr Vladimira Kavarića i Kopredsjedavajućeg Komisije UN-a za održivi razvoj, Nj.E. ambasadora Park In-Kooka, kao i između predstavnika Kancelarije za održivi razvoj. Na sastancima je bilo konkretnih riječi o značajnim pomacima Crne Gore u dijelu postavljanja institucionalnog sistema.      

 

Park In-Kook je pozdravio inicijativu Crne Gore u domenu pripremnih aktivnosti za konferenciju u Rio de žaneiru 2012. godine, kao i aktivnosti koje Crna Gora kao ekološka država sprovodi u cilju promocija sva tri stuba održivog razvoja, kao i osnovnih sektora promocije koncepta zelene ekonomije, kao što su energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije, održiva poljoprivreda i turizam, upravljanje vodama i otpadom, reciklaža i čistije tehnologije. Napomenuo je da će na sljedećom plenarnom sastanku Komisije UN-a za održivi razvoj podnijeti izvještaj o ovom Ministarskom sastanku, i lično pohvaliti napore Crne Gore u cilju podsticanja regionalne saradnje u oblasti održivog razvoja i zelene ekonomije.  Zaključak sastanka je bio da stabilni političko-strateški okvir na nacionalnom i globalnom nivou zahtjeva promociju demokratskih vrijednosti i vladavine prava i preduslov je za stvaranje snažnog legislativnog i institucionalnog okvira za izradu i implementaciju nacionalnih socioekonomskih politika, stvaranje povoljne investicione klime i jačanja regionalne i međunarodne saradnje.

 

Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi (South-East European Cooperation Proces - SEECP) pokrenut je 1996. godine u Bugarskoj na sastanku ministara inostranih poslova zemalja Jugoistočne Evrope. Od 23.juna 2010. godine predsjedavanje Procesom saradnje u Jugoistočnoj Evropi preuzela je Crna Gora.

 

Zemlje učesnice SEECP-a su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rumunija, Srbija, Slovenija i Turska.

 

Budvanska deklaracija o jačanju regionalne saradnje i koordinacije u promovisanju energije u kontekstu održivog razvoja i zelene ekonomije u Jugoistočnoj Evropi

Štampaj