Javni poziv za predkvalifikaciju

Ministarstvo ekonomije objavljuje javni poziv za predkvalifikacioni postupak u okviru projekta “Program energetske efikasnosti u javnim zgradama (EEPPB)”.

 

Predkvalifikacioni postupak se objavljuje za izbor ponuđača za tender za izbor konsultanta koji će Ministarstvu ekonomije/Direktoratu za energetsku efikasnost pružiti pomoć u sljedećim aktivnostima: (i) osmišljavanju i uspostavljanju sistema integrisanog energetskog menadžmenta u objektima koji su rehabilitovani u okviru EEPPB – faza I i koji će biti rehabilitovani u okviru EEPPB – faza II; (ii) izradi nacionalnog inventara zgrada i uvođenju softvera za proračun energetskih karakteristika zgrada; (iii) sprovođenju energetskih pregleda i sertifikacije objekata nakon njihove rehabilitacije.

 

U cilju postizanja ciljeva EEPPB projekta (rehabilitacija objekata i optimizacija njihovih energetskih aspekata), kao i povećanja održivosti rezultata projekta, neophodno je uspostaviti sistem za pravilno održavanje zgrada, energetski menadžment i monitoring kako bi se omogućila održivost investicija i praćenje potrošnje energije.  

 

Pored toga, kao član Energetske zajednice, Crna Gora je preuzela obavezu implementacije EU Direktive o energetskim karakteristikama zgrada. Glavni zahtjevi Direktive su već transponovani u nacionalno zakonodavstvo kroz Zakon o efikasnom korišćenju energije, a finalizacija transponovanja zahtjeva se sprovodi kroz podzakonska akta. Međutim, primjena uspostavljenog regulatornog okvira je veoma zahtjevna i traži stručne kapacitete i raspoložive alate za izračunavanje energetskih performansi zgrada. 

 

Javni poziv za predkvalifikaciju

Štampaj