Institucionalni okvir

Ministarstvo ekonomije preko Direktorata za energetsku efikasnost  je nadležno za kreiranje i sprovođenje politike energetske efikasnosti. Direktorat za energetsku efikasnost je formiran u novembru 2009. godine i aktom o unutrašnjoj sistematizaciji organizaciji je predviđeno 8 radnih mjesta. Trenutno je u direktoratu zaposleno 5 službenika uključujući pomoćnika ministra, kao i 3 privremena konsultanta. 

 

Ciljevi i misija Direktorata za energetsku efikasnost proističu iz nadležnosti Ministarstva ekonomije u dijelu energtske efikasnosti u skladu sa najboljom EU praksom, koji se uglavnom  sastoje u:

  1. Identifikaciji, analizi i predlaganju tehnički mogućih i troškovno efektivnih politika i mjera za poboljšanje EE na potrošačkoj strani;
  2. Ohrabrivanju i promociji aktivnosti usmjerenih na štednju i druge načine  EE, kao i na smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu zbog energetskih konverzija u procesima potrošnje energije;
  3. Promociji korišćenja obnovljivih izvora energije i drugih netradicionalnih izvora sa niskim uticajem na životnu sredinu i
  4. Promociji i učešću u razmjeni znanja i informacija sa sličnim tijelima drugih zemalja i sa međunarodnim institucijama i asocijacijama koje djeluju u oblasti EE.

Zakonom o budžetu za 2006. godinu odobreno je otvaranje zasebne potrošačke jedinice Fond za energetsku efikasnost kao posebnog računa u okviru budžetske jedinice Ministarstva ekonomije. Fond za energetsku efikasnost ima za cilj podršku sprovođenja programa i projekata energetske efikasnosti.

 

Štampaj