MONTESOL
Ministarstvo ekonomije Crne Gore u saradnji sa partnerima - Programom životne sredine pri Ujedinjenim nacijama (UNEP) i italijanskim Ministarstvom životne sredine, kopna i mora (IMELS) implementira projekat MONTESOL, koji ima za cilj uspostavljanje atraktivnog i održivog finansijskog mehanizma za obezbjeđivanje kredita za domaćinstva za ugradnju solarnih kolektora. Za potrebe MONTESOL projekta predviđena su sredstva u visini od 1 milion USD, koja su predviđena za implementaciju i subvencioniranje kamatne stope kod komercijalnih banaka.

 

CILJEVI PROJEKTA MONTESOL

  • Značajna ekonomska i energetska ušteda
  • Kredit za ugradnju solarnih sistema sa kamatnom stopom 0%
  • Obezbijeđivanje učešča finansijskih institucija uz smanjeni rizik pri ulasku u novi segment na tržištu
  • Stvaranje tržišta za korišćenje solarne energije
  • Doprinos ukupnom smanjenju emisija štetnih gasova.

POVOLJNOSTI KOJE NUDI PROJEKAT MONTESOL

  • Mogući pojedinačni iznosi kredita do 5000€, sa periodom otplate do 7 godina, sa kamatnom stopom 0%! Uštede u ljetnjem periodu su i do 100% energije potrebne za grijanje vode,
  • Pojednostavljenje procedura i administrativnih kanala u cilju olakšavanja brze i efikasne procedure odobravanja i isplate kredita sa solarne kolektore, uključujući i smanjenje naknada za obradu kredita,
  • Kvalifikovani distributeri/instalateri obezbijeđuju 7 (sedam) godina garantnog perioda (osim za garancije od 5 (pet) godina na rezervoar i 10 (deset) godina na kolektor) za potpun ili djelimičan kvar (osim ako su pitanju neadekvatni uslovi za rad),
  • Distributeri/instalateri su odgovorni za pružanje usluga održavanja instaliranih sistema tokom i nakon perioda garancije,
  • Nezavisna tehnička inspekcija će provjeravati kvalitet ugrađenih solarnih sistema.

MEHANIZAM PROJEKTA MONTESOL

Ministarstvo ekonomije unaprijed deponuje sredstva kod banaka, partnera u Projektu (NLB Montenegrobanka i Hypo Alpe Adria banka), namijenjena za subvenciju kamatne stope do 0%. Odobreni iznos kredita, Banka će prebaciti na račun distributera/instalatera na bazi dostavljene profakture/računa. Izabrani kvalifikovani distributeri/instalateri solarnih sistema instaliraju i održavaju solarne sisteme za kupce. Kupac Banci otplaćuje beskamatni kredit u jednakim mjesečnim ratama.

 

KVALIFIKOVANI DISTRIBUTERI/INSTALATERI I SISTEMI

Detaljnu tabelu sa informacijama o firmama i odobrenim sistemima možete preuzeti ovdje.

Štampaj